Agenda

Agenda 181e Stufib-ledenvergadering

dinsdag 14 november 2023

Thema:

1) Opening (19.00 uur)

2) Mededelingen bestuur

3) Verslag van de 180e Stufib-ledenvergadering

4) Nieuwe Stufib-leden

5) Stufib-notitie CO2 Road Map en de rol van constructeur
Door Duraid Shayout (Mobilis)

De Road Map CO2 is een routekaart voor de gehele betonsector, die maatregelen beschrijft, waarmee uitvoering kan worden gegeven aan de doelstellingen op CO2-reductie zoals die zijn vastgelegd in het Betonakkoord NL op 10 juli 2018, (minimaal 30% in 2030; ambitie 49% in 2030; 100% in 2050). De betonconstructeur kan zeker een bijdrage leveren in het reduceren van de CO2-uitstoot die veroorzaakt wordt door het bouwen in beton. Het aandeel van de betonconstructeur bij het reduceren van de CO2-uitstoot van de betonproductie wordt ingeschat op 13% van het totale reductiepotentieel (bron: Uitvoeringsteam Road Map CO2, Presentatie Stuurgroep, versie 1.2, 20 januari 2021).
De Stufib vaste commissie ‘In-situ beton’ heeft de notitie CO2-Roadmap en de rol van de constructeur” opgesteld. Hiervoor heeft deze commissie gebruik gemaakt van een aantal literatuur, die betrekking hebben op dit onderwerp. In deze notitie zijn de handelingsperspectieven en het reductiepotentieel volgens het Betonakkoord vermeld, is de rol van Stufib tot het verduurzamen van beton gepresenteerd en is de relatie tot constructieve veiligheid op basis van het rapport “Materialen Constructieve Veiligheid” opgenomen.

In deze ledenvergadering wordt de hierboven benoemde notitie in een interactieve presentatie gepresenteerd. Het doel van de presentatie is om de Stufib-leden te betrekken bij hoe de positieve bijdrage van Stufib bij de verduurzaming van beton kan worden doorgezet.”

6) Rekenregels breedplaatvloeren in nieuwbouw
Door Simon Wijte (TU/e & Adviesbureau Hageman)

Naar aanleiding van de instorting van de parkeergarage Eindhoven Airport zijn er stappenplannen ontwikkeld om breedplaatvloeren in bestaande gebouwen te kunnen beoordelen. Rekenregels voor nieuwbouw met breedplaatvloeren zijn er nog niet. Met de Ontw. NEN 6726: Aanvullende regels voor toepassing van vooraf vervaardigde betonproducten in constructies deel 3: breedplaten, welke tot 1 november becommentarieerd kon worden, komt hier verandering in.
In de presentatie zal stil worden gestaan bij de rekenregels voor nieuwbouw projecten
en de ontwikkelingen die er zijn in het dossier breedplaten.

Pauze

7) Kanaalplaten met niet starre ondersteuningen
Door Ronald Klein Holte (VBI)

Tot 1 november kon commentaar gegeven worden op de Ontw. NEN 6726: Aanvullende regels voor toepassing van vooraf vervaardigde betonproducten in constructies deel 2: kanaalplaten. In deze norm zijn rekenregels opgenomen over hoe met kanaalplaten met niet starre ondersteuningen dient te worden omgegaan indien deze gekoppeld zijn middels een betonvulling.
In de presentatie wordt ingegaan op het mechanisme en de achtergronden die spelen bij
kanaalplaten met niet starre ondersteuningen.

21.30 uur Rondvraag en afsluiting